Privacyverklaring

De firma Dr. Oetker n.v. (hierna 'Dr. Oetker' of 'wij') respecteert uw privacy. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. zeer ernstig.

Deze privacyverklaring informeert over het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna samen ook de 'verwerking') van uw persoonsgegevens, indien en voor zover ze bij gebruik van onze websites in aanmerking komen. De betrokkenen worden ook ingelicht over hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zullen bij de omgang met deze gegevens de specifieke wettelijke privacyregels en de onderstaande principes respecteren. Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via onze websites verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het volgende bedrijf is verantwoordelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven verwerking van uw persoonsgegevens:
Dr. Oetker n.v.
Pegasus Park
De Kleetlaan 7B bus 1
B-1831 Diegem

Tel: 02/725.36.37
Fax: 02/725.39.31

privacy@oetker.be


Ondernemingsnr. BTW BE 0405.670.727

2. Definities

De privacyverklaring bevat de volgende begrippen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ('AVG')

Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder 'u'). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking 
Verwerking is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Pseudonimisering 
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke 
De Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker 
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming 
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toezichthoudende autoriteit 
De toezichthoudende autoriteit is een door een lidstaat volgens art. 51 van de AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.

3. Gegevensverwerking en toestemming

Bij iedere informatieverwerking respecteren wij het principe van de minimale gegevensverwerking. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk persoonsgegevens verwerken.

a) We verwerken uw persoonsgegevens wanneer en voor zover dit voor de rechtvaardiging, uitvoering of beëindiging van een contractuele of vergelijkbare relatie nodig is.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een contractuele of vergelijkbare relatie is artikel 6, lid 1, zin 1 b van de AVG. Dit geldt ook voor een verwerking die nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

De persoonsgegevens worden na de beëindiging van een contractuele of vergelijkbare relatie in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten gewist.

In het kader van de contractuele relatie kan het zijn dat uw persoonsgegevens aan derden worden overgedragen. Zij verwerken deze gegevens echter uitsluitend om het doel van de overeenkomst te vervullen. Dit geldt in het bijzonder voor postorderdiensten die producten leveren en voor betalingsdiensten die uw betalingsplichten uitvoeren.

 

b) Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens wanneer en voor zover u ons hier de toestemming voor hebt gegeven.

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het doel en in de omvang die in de toestemming worden vermeld. We zullen u bijvoorbeeld alleen over onze producten en diensten informeren in de mate dat u ons daar de toestemming voor hebt gegeven.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking op basis van uw toestemming is artikel 6, lid 1, zin 1 a van de AVG. U hebt hierbij het recht op herroeping voor de toekomst. U kunt deze herroeping per brief of e-mail richten aan de verantwoordelijke instantie vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de uitoefening van uw rechten blijft onaangetast.

De persoonsgegevens worden na de uitvoering van het in de toestemming vermelde doel in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten gewist.

In het kader van de toestemming kan het zijn dat uw persoonsgegevens aan derden worden overgedragen. Zij verwerken deze gegevens echter uitsluitend in het kader van deze toestemming.

 

c) We verwerken uw persoonsgegevens bovendien in geanonimiseerde vorm.

Als de verwerking noodzakelijk is voor het eerbiedigen van een rechtmatig belang van ons of een derde en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan vormt artikel 6, lid 1, zin 1 f van de AVG de wettelijke grondslag, waarbij het principieel mogelijk is om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking in de toekomst. U kunt dit bezwaar per brief of e-mailrichten aan de verantwoordelijke instantie vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de uitoefening van uw rechten blijft onaangetast.

De persoonsgegevens worden na het eerbiedigen van het rechtmatig belang of na het aantekenen van bezwaar in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten gewist.

In het kader van het rechtmatig belang kan het zijn dat uw persoonsgegevens aan derden worden overgedragen. Zij verwerken deze gegevens echter uitsluitend in het kader van de belangenbehartiging.

4. Registratie, aanmelding en contact

Op onze website kunnen gebruikers zich registreren of aanmelden (bijv. voor de nieuwsbrief) door hun persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens daarbij aan de verantwoordelijke overgedragen worden, hangt af van welke gegevens u precies moet invullen. De door u ingevoerde gegevens worden uitsluitend voor de doelen in verband met de registratie gebruikt.

Als u contact met ons opneemt per e-mail, een contactformulier of op een vergelijkbare manier (bijv. aanvragen over onze producten en diensten) worden de persoonsgegevens die u verstrekt eveneens verwerkt. Deze gegevensverwerking is echter beperkt en gebeurt enkel om uw verzoek of contactaanvraag correct af te handelen.

In het kader van de registratie en aanmelding wordt uw IP-adres op het moment dat u zich registreert, aanmeldt of contact met ons opneemt, alsook de datum en het tijdstip verwerkt. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om zo misbruik van onze diensten te verhinderen, want met deze gegevens kunnen strafbare feiten worden opgehelderd. Dit vormt dus een rechtmatig belang voor de gegevensverwerking.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is, wanneer toestemming is gegeven, artikel 6, lid 1, zin 1 a van de AVG. U hebt hierbij het recht op herroeping voor de toekomst. U kunt deze herroeping per brief of e-mail richten aan de verantwoordelijke instantie vermeld onder punt 1. 
De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de uitoefening van uw rechten blijft onaangetast.

In het kader van contractuele of vergelijkbare relaties volgt de wettelijke grondslag uit artikel 6, lid 1, zin 1 b van de AVG. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om een contract te beëindigen.

Voor het overige volgt de wettelijke grondslag uit artikel 6, lid 1, zin 1 f van de AVG. De rechtmatige belangen volgen uit de hierboven beschreven redenen. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking in de toekomst. U kunt dit bezwaar per brief of e-mail richten aan de verantwoordelijke instantie vermeld onder punt 1. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de uitoefening van uw rechten blijft onaangetast.

 De persoonsgegevens worden na herroeping, het eerbiedigen van het rechtmatig belang of het aantekenen van bezwaar in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten gewist. Wanneer u contact met ons opneemt, worden uw gegevens gewist zodra de aanvraag in kwestie afgehandeld is of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In dat laatste geval wordt de correspondentie stopgezet.

5. Automatisch gegenereerde gegevens

Telkens u onze website bezoekt, worden in logfiles automatisch gegevens verwerkt, die afkomstig zijn van uw eindapparaat en ook persoonsgegevens kunnen bevatten. Dit geldt voor de volgende gegevens:

 • het besturingssysteem van uw eindapparaat;
 • het door u gebruikte browsertype;
 • de naam van uw provider;
 • uw IP-adres;
 • datum en uur van uw bezoek;
 • de bezochte websites incl. eventuele zoektermen;
 • de websites van waarop u op onze website terechtgekomen bent.

Wij verwerken deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens van u, d.w.z. dat wij de hiervoor vermelde gegevens niet toekennen aan uw persoon.

De rechtsgrond voor deze verwerking van automatisch gegenereerde gegevens is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. De verwerking is vereist om de werking van de website te garanderen en de inhoud van onze websites te optimaliseren en correct weer te geven, en om rechtshandhavingsautoriteiten in geval van een cyberaanval alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor strafvervolging. Dit is dan ook het gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking.

Automatisch gegenereerde gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om de hiervoor genoemde doeleinden te bereiken, zoals wanneer het respectieve bezoek aan de website is beëindigd. In geval van verwerking van uw IP-adres wordt dit pas uiterlijk na zeven dagen gewist.

De verwerking van de hiervoor genoemde gegevens voor het weergeven van websites en het eventueel opslaan ervan in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Bijgevolg kunt u hiertegen geen bezwaar maken.

6. Cookies

Hieronder zullen wij de verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën beschrijven, die op onze websites worden gebruikt.

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking 
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw browser bij uw eerste bezoek aan onze website downloadt. Wanneer u de website de volgende keer bezoekt met hetzelfde eindapparaat, worden de daarop opgeslagen gebruiksgegevens teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first-partycookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third-partycookie).

Zo herkent de website bij een volgend bezoek van de gebruiker dat ze met deze browser al eens werd opgeroepen. Hierdoor kunnen wij de website bijvoorbeeld aanpassen aan de specifieke behoeften van gebruikers, hun activiteit op de website statistisch analyseren of de inhoud van de website aanpassen.

De term 'cookies' beschrijft dus alle technologieën waarmee gebruikersgegevens lokaal opgeslagen en tijdens het bezoek aan de website eventueel aan ons of derde aanbieders worden doorgegeven.

 

2 Cookiecategorieën 
Cookies hebben een verschillende opslagduur. Wij gebruiken op onze websites zowel 'permanente cookies' als 'sessiecookies':


aa) Sessiecookies worden alleen opgeslagen tijdens uw werkelijke bezoek (sessie) aan onze website en zorgen ervoor dat u onze diensten en website onbeperkt en zo comfortabel mogelijk kunt gebruiken. Schakelt u de sessiecookies uit, kunnen wij niet garanderen dat u alle diensten onbeperkt kunt gebruiken. 

bb) Permanente cookies blijven ook na uw bezoek tijdelijk op onze website opgeslagen (tijdelijke cookies) en zorgen ervoor dat u onze website, ook na uw huidige bezoek, zo comfortabel mogelijk kunt gebruiken; ze worden door ons alleen hiervoor gebruikt. Schakelt u deze cookies uit, heeft dat geen invloed op de bruikbaarheid van onze website.

Afhankelijk van hun functie en doeleinde kunnen cookies worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

aa) Technische cookies (type 1) Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk opdat onze website en de functies ervan correct zouden functioneren.

bb) Functionele cookies (type 2) Deze cookies maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en verschillende functies ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen bv. reeds ingegeven gegevens (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of de locatie waar u zich bevindt) worden opgeslagen zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te geven.

cc) Prestatiecookies (type 3) Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Ze maken het mogelijk om bijvoorbeeld bijzonder populaire rubrieken op onze website te identificeren om zo de inhoud ervan beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

dd) Marketingcookies (type 4) Deze cookies worden gebruikt om gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen die voor hem relevant zijn en aansluiten bij zijn interesses. Deze informatie kan met derden, bv. adverteerders, worden gedeeld. Cookies om doelgroepen beter te identificeren en reclame te maken, worden vaak gekoppeld aan functies van derden.

ee) Derdencookies (type 5) Onze website kan ook inhoud van derde aanbieders bevatten zoals Facebook-diensten of YouTube-video's. Deze derden kunnen cookies achterlaten wanneer u onze website gebruikt en zo informatie over het gebruik van de website krijgen. De cookies worden in de eerste plaats gebruikt om content van social media zoals sociale plug-ins op onze website te integreren.

3. Rechtsgronden en bijkomende informative 
Cookies verwerken uitsluitend geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens (gegevensverwerking). Het verstrekken van deze gegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en niet noodzakelijk voor het afsluiten van een contract.

Worden ook persoonsgegevens in de vorm van gepseudonimiseerde gegevens verwerkt, is de rechtsgrond hiervoor uw toestemming bij het oproepen van onze website (art. 6 lid 1 punt a) van de AVG).

In het kader van gegevensverwerking mogen wij uw gebruiksgegevens ook doorgeven aan bedrijven uit de Oetker groep.

4 Verwijderen van cookies 
U kunt onze website echter ook zonder cookies bezoeken. Het opslaan van nieuwe cookies en verwijderen van reeds opgeslagen cookies is mogelijk door de volgende maatregelen: 
In het geval van toestemming met gegevensverwerking (art. 6 lid 1 punt a) van de AVG) zullen wij uw gegevens na intrekking van deze toestemming of na het wegvallen van het doeleinde van de toestemming verwijderen. U kunt uw toestemming met een brief of via mail richten aan de onder punt 1 vermelde verantwoordelijke dienst. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw browser of eindapparaat voor meer details over het zelfstandig verwijderen van cookies. 

5 Bijzondere cookies 
Onze websites gebruiken verschillende prestatie- en marketingcookies 

5.1 Google: Met het oog op de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze service zijn op deze website de volgende webdiensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google') geactiveerd. Google verzamelt en verwerkt de gegevens die met de respectieve cookies op onze website zijn gegenereerd. 

5.1.1 Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres ("gebruiksgegevens"), wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Merk op dat we op onze websites een "gat._anonymizeIp ()" -script gebruiken, een extensie van Google Analytics die ervoor zorgt dat uw IP-adressen geanonimiseerd worden na geolocatie ("IP-masking"). Door middel van de activering van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het Verdrag betreffende de Europese Unie hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS, waar het vervolgens wordt afgekapt.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteit en ons verdere services aan te bieden die betrekking hebben op het gebruik van websites en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden binnen de parameters van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op basis van wettelijke voorschriften of voor het verwerken van ordergegevens. In geen geval zal Google uw gebruiksgegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, vermijden door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via deze link.

Gedetailleerde informatie over Google Analytics is te vinden onder deze link.

5.1.2 Google Analytics-advertentiefuncties (DoubleClick) 
Naast Google Analytics is de analytische reclamefunctie DoubleClick ingeschakeld op deze website. Bijgevolg worden verdere gegevens verzameld door middel van een Google-cookie, die de standaardimplementatie van Google Analytics overschrijdt. Daarom maakt onze website, naast cookies van Google Analytics, gebruik van cookies van derden.

De DoubleClick-functie dient om u relevante advertenties van ons en van derden te tonen. Uw browser krijgt een ID-nummer (ID) als pseudoniem om te controleren welke advertenties in uw browser zijn getoond en op welke advertenties is geklikt. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het mogelijk advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt ter evaluatie overgedragen aan een server in de VS en daar door Google opgeslagen. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op basis van wettelijke voorschriften of bij de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google uw gebruiksgegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, vermijden door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via deze link.

Als alternatief kunt u de DoubleClick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance ook via deze link deactiveren.

Bovendien is de bovenstaande informatie over "Google Analytics" ook van toepassing op de Analytics-advertentiefuncties. Gedetailleerde informatie over DoubleClick is te vinden onder deze link.

5.1.3 Google Adwords 
Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google Inc. en Conversion Tracking binnen de parameters van Google AdWords. Google AdWords maakt gebruik van cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen (het zogenaamde 'Conversion Cookie') wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven. Deze cookies worden na 30 dagen niet meer effectief en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u specifieke pagina's van onze website bezoekt, kunnen wij en Google bijhouden of die pagina is geopend vanwege het klikken op een specifieke advertentie. Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van conversiecookies worden gebruikt voor statistische rapportage voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op een door Google weergegeven advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

Naast het bijhouden van conversies gebruiken we ook remarketingfuncties.

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we gebruikers bereiken die eerder onze website hebben bezocht. Op deze manier kunnen we gebruikers van deze website die al geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten presenteren met onze advertenties op andere websites van het displaynetwerk. AdWords bepaalt ook wat gemeenschappelijke interesses en gedeelde kenmerken zijn van gebruikers van onze website op basis van gebruikersgedrag op websites in het Google Display Netwerk in de afgelopen 30 dagen en contextuele gegevens over zoekmachines. Op basis van deze informatie vindt AdWords vervolgens nieuwe potentiële klanten op de markt waarvan de interesses en kenmerken vergelijkbaar zijn met die van gebruikers van onze website. Target-audience-specifieke remarketing vindt plaats door gebruik van cookies in combinatie, zoals Google Analytics-cookies en Google DoubleClick-cookies, in de browsers van de websitegebruikers.

Als u niet gevolgd wil worden, kunt u het gebruik ervan blokkeren door de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instelling in uw browser te selecteren (optie uitschakelen). of door de onderstaande link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden:

https://www.google.com/settings/ads/plugin . U kunt het gebruik van cookies van derden ook deactiveren door naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en daar de opt-out procedure te volgen.

De bovenstaande informatie over 'Google Analytics' is ook van toepassing op Google Adwords.

Meer informatie over Google Adwords is te vinden onder deze links.

5.2 Econda 
Deze website werkt met trackingtechnologieën van de firma Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland. 
Met het oog op de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze service verzamelt en verwerkt Econda de gegevens die met tijdelijke cookies op onze website zijn gegenereerd en die het mogelijk maken uw activiteit op onze website te analyseren. In het kader van tracking worden uw IP-adressen zo onherkenbaar gemaakt dat ze onmogelijk kunnen worden toegekend aan een bepaald gebruikersprofiel.

Klik op de volgende link om te verhinderen dat uw gegevens in de toekomst nog worden verzameld en opgeslagen. Er wordt dan een deactiveringscookie op uw apparaat opgeslagen. Klik nogmaals op deze link om uw cookies te verwijderen. Wij maken ook gebruik van pixels, tags en andere codes, die wij plaatsen op onze websites, waarbij het uitlezen uitsluitend voor ons aan derde partijen is opgedragen. Als er niets anders staat vermeld, blijven bijzondere cookies maximaal 90 dagen opgeslagen.

7. Sociale plug-ins

Op onze websites staan koppelingen (links) naar externe sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest en Instagram ('sociale plug-ins'). De aan die links toegewezen functies, in het bijzonder de doorgifte van informatie en gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de links te klikken. Klikt u op deze links, worden de plug-ins van de respectieve netwerken geactiveerd en brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers tot stand.

Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link, is het mogelijk dat uw gebruikersgegevens aan het respectieve netwerk worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link terwijl u ingelogd bent met uw persoonlijke gebruikersaccount (account) bij het netwerk, kan de informatie dat u onze website hebt bezocht, worden doorgestuurd naar het netwerk en daar in uw account worden opgeslagen. Om te verhinderen dat deze gegevens worden toegekend aan uw account bij het respectieve netwerk, moet u uitloggen van uw account voor u op de link klikt.

Raadpleeg de privacyverklaring van het respectieve netwerk voor alle details over het doeleinde en de omvang van gegevensverzameling door sociale netwerken, alsook over het verder verwerken en gebruiken van uw gegevens en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Alleen het respectieve sociale netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die start door te klikken op links.

8. Recht op herroeping en bezwaar

 1. Recht op herroeping van een toestemming inzake gegevensbescherming 
  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast.
 2. Recht op bezwaar 
  U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 e of f van de AVG (artikel 21, lid 1 van de AVG). De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast. In het geval van bezwaar zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het laten gelden, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 

  Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, hebt u het recht om hier te allen tijde bezwaar tegen te maken (artikel 21, lid 2 van de AVG). 

  In het geval van bezwaar zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór de herroeping blijft onaangetast.

U kunt deze herroeping en dit bezwaar te allen tijde per brief of e-mail richten aan de verantwoordelijke instantie vermeld onder punt 1.

9. Overige rechten

a) Recht op bevestiging 
U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken.

b) Recht op informatie 
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie aan ons te vragen over de gegevens die wij over u als persoon verwerken en een kopie van deze informatie te ontvangen. 
Verder hebt u het recht om geïnformeerd te worden of uw persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overgedragen worden. Indien dat het geval is, hebt u overigens het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties die verband houden met de gegevensoverdracht.

c) Recht op rectificatie 
U hebt het recht om onmiddellijk te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd wanneer deze onjuist zijn. Verder hebt u het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden vervolledigd, ook door middel van een aanvullende verklaring. 

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten) 
De AVG voorziet een recht op gegevenswissing. Op basis van dit recht kunt u van ons verlangen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist zodra een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de gegevensverwerking niet noodzakelijk is: 
· De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt. 
· U herroept uw toestemming waarop de verwerking conform artikel 6, lid 1 a van de AVG of artikel 9, lid 2 a van de AVG berustte en er bestaat geen andere wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking. 
· U maakt bezwaar tegen de verwerking in de zin van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen prevalerende gegronde redenen voor de gegevensverwerking. 
· U maakt bezwaar tegen de verwerking in de zin van artikel 21, lid 2 van de AVG. 
· De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 
· De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten. 
· De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8, lid 1 van de AVG. 

e) Recht op beperking van de verwerking 
U hebt het recht van ons een beperking van de gegevensverwerking te verlangen indien een van de volgende elementen van toepassing is: 
· De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, en wel gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens zou kunnen controleren. 
· De verwerking is onrechtmatig, u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. 
· Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze wel nog nodig voor het laten gelden, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. 
· U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21, lid 1 van de AVG en het staat nog niet vast of de gegronde redenen zwaarder wegen dan die van u. 

f) Recht op gegevensportabiliteit 
U hebt het recht om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm op te vragen. U hebt bovendien het recht om deze gegevens zonder enige belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover de verwerking op toestemming conform artikel 6, zin 1 a van de AVG of op een contract conform artikel 6, lid 1, zin 1 b van de AVG berust en de verwerking automatisch gebeurt, en voor zover de verwerking niet voor het vervullen van een aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen taak van algemeen belang of uit hoofde van het openbaar gezag gebeurt. Verder hebt u bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit het recht om te verlangen dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor geen rechten en vrijheden van andere personen worden geschonden, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.


g) Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
Naast deze rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming ( GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit)

10. Toegang van derden tot uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door Dr. Oetker worden doorgegeven aan externe partijen indien de bekendmaking ervan kadert binnen één van de verwerkingsdoeleinden waarop de gegevensverwerking wordt gebaseerd en indien de bekendmaking rechtmatig en eerlijk wordt geacht voor u, bijvoorbeeld: 
voor het verzenden van producten of pakketten.

 Dr. Oetker heeft alle externe partijen in kaart gebracht die toegang hebben tot de persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Dr. Oetker worden verwerkt en heeft met deze partijen, waar nodig, contractuele waarborgen gesloten om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

11. Gegevens over doorgifte aan derde landen

Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan diensten in derde landen buiten de EU/EER, vindt deze doorgifte pas plaats wanneer de Commissie heeft besloten dat het derde land, een gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of passende waarborgen biedt in de zin van art. 46, art. 47 of art. 49 van de AVG.

12. Kinderen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen die hun 16e levensjaar nog niet hebben voltooid. Wanneer wij vernemen dat deze gegevens aan ons werden doorgegeven zonder toestemming van ouders of voogd, zullen wij deze gegevens onmiddellijk wissen. Wij baseren ons hierbij op uw instructies als ouders of voogd.

13. Opslagperiode, wissing en beperking/blokkering

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de periode die noodzakelijk is om het doeleinde van de opslag te bereiken of indien dit door specifieke wettelijke privacyregels vereist is. Valt het opslagdoeleinde weg of loopt een in de specifieke wettelijke privacyregels voorgeschreven opslagperiode af, zullen wij de persoonsgegevens automatisch en volgens de wettelijke voorschriften wissen of beperken/blokkeren.

14. Plicht tot gegevensverstrekking

U bent wettelijk (bv. fiscale voorschriften) of contractueel (bv. gegevens over contractpartner) verplicht om de u betreffende persoonsgegevens te verstrekken. 

Ook om een contract af te sluiten kan het noodzakelijk zijn dat u persoonsgegevens ter beschikking stelt die wij vervolgens moeten verwerken. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou als gevolg hebben dat wij geen contract met u kunnen afsluiten. Wanneer u in deze gevallen geen persoonsgegevens wil verstrekken, kunt u per post of via mail contact opnemen met de verantwoordelijke dienst (zie punt 1). Wij zullen u dan geval per geval melden of u wettelijk of contractueel verplicht bent de u betreffende persoonsgegevens te verstrekken, of dit noodzakelijk is om een contract af te sluiten, of er een verplichting bestaat persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van persoonsgegevens zou hebben.

15. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring altijd correct bijwerken. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de privacyverklaring aan te passen aan de veranderde omstandigheden of wetgeving. U aanvaardt deze aanpassingen wanneer u onze website gebruikt.

16. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met ons privacy team:

Dr. Oetker n.v. - Privacy 
Pegasus Park De Kleetlaan 7B bus 1 
B-1831 Diegem

privacy@oetker.be

 

Update: Juni 2018 

Cookie beleid

We zouden het fijn vinden als u ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe u onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij uw gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen op hun platforms. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw toestemming terug intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Dit is strikt noodzakelijk daarom u dit niet kunt uitschakelen.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe u onze website gebruikt om deze voor u en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

Nee

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op uw behoeften, verzamelen we hoe u op onze website komt en hoe u omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor u te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om uw account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

Nee