Cookies op de Dr. Oetker -website

Deze website plaatst cookies voor het analyseren en verbeteren van de website, door ons en onze partners. 

Verder gebruik van deze site (door klikken, navigeren, scrollen) of verwijderen van deze cookie wordt beschouwd als toestemming voor de toepassing en het gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, bekijk ons privacybeleid.

Privacyverklaring

De firma Dr. Oetker n.v. (hierna 'Dr. Oetker' of 'wij') respecteert uw privacy. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz. zeer ernstig.

Deze privacyverklaring informeert over het verzamelen, verwerken en gebruiken (hierna samen ook de 'verwerking') van uw persoonsgegevens, indien en voor zover ze bij gebruik van onze websites in aanmerking komen. De betrokkenen worden ook ingelicht over hun rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zullen bij de omgang met deze gegevens de specifieke wettelijke privacyregels en de onderstaande principes respecteren. Wij hebben talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via onze websites verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het volgende bedrijf is verantwoordelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven verwerking van uw persoonsgegevens:
Dr. Oetker n.v.
Pegasus Park
De Kleetlaan 7B bus 1
B-1831 Diegem

Tel: 02/725.36.37
Fax: 02/725.39.31

privacy@oetker.be


Ondernemingsnr. BTW BE 0405.670.727

2. Definities

De privacyverklaring bevat de volgende begrippen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ('AVG')

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hieronder 'u'). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking
Verwerking is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Pseudonimisering
Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Toestemming
Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Toezichthoudende autoriteit
De toezichthoudende autoriteit is een door een lidstaat volgens art. 51 van de AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.

1.3 Verwerking van persoonsgegevens

Als je je aanmeldt bij de website van Dr. Oetker, genaamd www.oetker.be kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een actie. Dr. Oetker neemt passende maatregelen om te waarborgen dat de gegevensbewerking geschiedt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.4 Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigingen, kan u contact opnemen met de consumentenservice via het contactformulier op de website, dan wel via het gratis telefoonnummer 0800-90.307.

5. Automatisch gegenereerde gegevens

Telkens u onze website bezoekt, worden in logfiles automatisch gegevens verwerkt, die afkomstig zijn van uw eindapparaat en ook persoonsgegevens kunnen bevatten. Dit geldt voor de volgende gegevens:

  • het besturingssysteem van uw eindapparaat;
  • het door u gebruikte browsertype;
  • de naam van uw provider;
  • uw IP-adres;
  • datum en uur van uw bezoek;
  • de bezochte websites incl. eventuele zoektermen;
  • de websites van waarop u op onze website terechtgekomen bent.

Wij verwerken deze gegevens niet samen met andere persoonsgegevens van u, d.w.z. dat wij de hiervoor vermelde gegevens niet toekennen aan uw persoon.

De rechtsgrond voor deze verwerking van automatisch gegenereerde gegevens is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. De verwerking is vereist om de werking van de website te garanderen en de inhoud van onze websites te optimaliseren en correct weer te geven, en om rechtshandhavingsautoriteiten in geval van een cyberaanval alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor strafvervolging. Dit is dan ook het gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking.

Automatisch gegenereerde gegevens worden gewist zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om de hiervoor genoemde doeleinden te bereiken, zoals wanneer het respectieve bezoek aan de website is beëindigd. In geval van verwerking van uw IP-adres wordt dit pas uiterlijk na zeven dagen gewist.

De verwerking van de hiervoor genoemde gegevens voor het weergeven van websites en het eventueel opslaan ervan in logfiles is absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Bijgevolg kunt u hiertegen geen bezwaar maken.

6. Cookies

Hieronder zullen wij de verschillende soorten cookies en vergelijkbare technologieën beschrijven, die op onze websites worden gebruikt.

1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw browser bij uw eerste bezoek aan onze website downloadt. Wanneer u de website de volgende keer bezoekt met hetzelfde eindapparaat, worden de daarop opgeslagen gebruiksgegevens teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first-partycookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third-partycookie).

Zo herkent de website bij een volgend bezoek van de gebruiker dat ze met deze browser al eens werd opgeroepen. Hierdoor kunnen wij de website bijvoorbeeld aanpassen aan de specifieke behoeften van gebruikers, hun activiteit op de website statistisch analyseren of de inhoud van de website aanpassen.

De term 'cookies' beschrijft dus alle technologieën waarmee gebruikersgegevens lokaal opgeslagen en tijdens het bezoek aan de website eventueel aan ons of derde aanbieders worden doorgegeven.

2 Cookiecategorieën
Cookies hebben een verschillende opslagduur. Wij gebruiken op onze websites zowel 'permanente cookies' als 'sessiecookies':


aa) Sessiecookies worden alleen opgeslagen tijdens uw werkelijke bezoek (sessie) aan onze website en zorgen ervoor dat u onze diensten en website onbeperkt en zo comfortabel mogelijk kunt gebruiken. Schakelt u de sessiecookies uit, kunnen wij niet garanderen dat u alle diensten onbeperkt kunt gebruiken.

bb) Permanente cookies blijven ook na uw bezoek tijdelijk op onze website opgeslagen (tijdelijke cookies) en zorgen ervoor dat u onze website, ook na uw huidige bezoek, zo comfortabel mogelijk kunt gebruiken; ze worden door ons alleen hiervoor gebruikt. Schakelt u deze cookies uit, heeft dat geen invloed op de bruikbaarheid van onze website.

Afhankelijk van hun functie en doeleinde kunnen cookies worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

aa) Technische cookies (type 1) Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk opdat onze website en de functies ervan correct zouden functioneren.

bb) Functionele cookies (type 2) Deze cookies maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van websites te verbeteren en verschillende functies ter beschikking te stellen. Hierdoor kunnen bv. reeds ingegeven gegevens (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of de locatie waar u zich bevindt) worden opgeslagen zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te geven.

cc) Prestatiecookies (type 3) Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Ze maken het mogelijk om bijvoorbeeld bijzonder populaire rubrieken op onze website te identificeren om zo de inhoud ervan beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

dd) Marketingcookies (type 4) Deze cookies worden gebruikt om gerichte advertenties aan de gebruiker te tonen die voor hem relevant zijn en aansluiten bij zijn interesses. Deze informatie kan met derden, bv. adverteerders, worden gedeeld. Cookies om doelgroepen beter te identificeren en reclame te maken, worden vaak gekoppeld aan functies van derden.

ee) Derdencookies (type 5) Onze website kan ook inhoud van derde aanbieders bevatten zoals Facebook-diensten of YouTube-video's. Deze derden kunnen cookies achterlaten wanneer u onze website gebruikt en zo informatie over het gebruik van de website krijgen. De cookies worden in de eerste plaats gebruikt om content van social media zoals sociale plug-ins op onze website te integreren.

3. Rechtsgronden en bijkomende informative
Cookies verwerken uitsluitend geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens (gegevensverwerking). Het verstrekken van deze gegevens is wettelijk noch contractueel voorgeschreven en niet noodzakelijk voor het afsluiten van een contract.

Worden ook persoonsgegevens in de vorm van gepseudonimiseerde gegevens verwerkt, is de rechtsgrond hiervoor uw toestemming bij het oproepen van onze website (art. 6 lid 1 punt a) van de AVG).

In het kader van gegevensverwerking mogen wij uw gebruiksgegevens ook doorgeven aan bedrijven uit onze organisatie.

4 Verwijderen van cookies
U kunt onze website echter ook zonder cookies bezoeken. Het opslaan van nieuwe cookies en verwijderen van reeds opgeslagen cookies is mogelijk door de volgende maatregelen:
In het geval van toestemming met gegevensverwerking (art. 6 lid 1 punt a) van de AVG) zullen wij uw gegevens na intrekking van deze toestemming of na het wegvallen van het doeleinde van de toestemming verwijderen. U kunt uw toestemming met een brief of via mail richten aan de onder punt 1 vermelde verantwoordelijke dienst. Raadpleeg de bedieningshandleiding van uw browser of eindapparaat voor meer details over het zelfstandig verwijderen van cookies.

5 Bijzondere cookies
Onze websites gebruiken verschillende prestatie- en marketingcookies 

5.1Google: Met het oog op de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze service zijn op deze website de volgende webdiensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google') geactiveerd. Google verzamelt en verwerkt de gegevens die met de respectieve cookies op onze website zijn gegenereerd.

5.1.1 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres ("gebruiksgegevens"), wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Merk op dat we op onze websites een "gat._anonymizeIp ()" -script gebruiken, een extensie van Google Analytics die ervoor zorgt dat uw IP-adressen geanonimiseerd worden na geolocatie ("IP-masking"). Door middel van de activering van de IP-anonimisering wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die het Verdrag betreffende de Europese Unie hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS, waar het vervolgens wordt afgekapt.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteit en ons verdere services aan te bieden die betrekking hebben op het gebruik van websites en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden binnen de parameters van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op basis van wettelijke voorschriften of voor het verwerken van ordergegevens. In geen geval zal Google uw gebruiksgegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, vermijden door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via deze link.

Gedetailleerde informatie over Google Analytics is te vinden onder deze link.

5.1.2 Google Analytics-advertentiefuncties (DoubleClick)
Naast Google Analytics is de analytische reclamefunctie DoubleClick ingeschakeld op deze website. Bijgevolg worden verdere gegevens verzameld door middel van een Google-cookie, die de standaardimplementatie van Google Analytics overschrijdt. Daarom maakt onze website, naast cookies van Google Analytics, gebruik van cookies van derden.

De DoubleClick-functie dient om u relevante advertenties van ons en van derden te tonen. Uw browser krijgt een ID-nummer (ID) als pseudoniem om te controleren welke advertenties in uw browser zijn getoond en op welke advertenties is geklikt. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het mogelijk advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze en andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt ter evaluatie overgedragen aan een server in de VS en daar door Google opgeslagen. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden op basis van wettelijke voorschriften of bij de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google uw gebruiksgegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, vermijden door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via deze link.

Als alternatief kunt u de DoubleClick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance ook via deze link deactiveren.

Bovendien is de bovenstaande informatie over "Google Analytics" ook van toepassing op de Analytics-advertentiefuncties. Gedetailleerde informatie over DoubleClick is te vinden onder deze link.

5.1.3 Google Adwords
Deze website maakt gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google Inc. en Conversion Tracking binnen de parameters van Google AdWords. Google AdWords maakt gebruik van cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen (het zogenaamde 'Conversion Cookie') wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven. Deze cookies worden na 30 dagen niet meer effectief en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u specifieke pagina's van onze website bezoekt, kunnen wij en Google bijhouden of die pagina is geopend vanwege het klikken op een specifieke advertentie. Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van conversiecookies worden gebruikt voor statistische rapportage voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op een door Google weergegeven advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

Naast het bijhouden van conversies gebruiken we ook remarketingfuncties.

Met de remarketingfunctie van Google kunnen we gebruikers bereiken die eerder onze website hebben bezocht. Op deze manier kunnen we gebruikers van deze website die al geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten presenteren met onze advertenties op andere websites van het displaynetwerk. AdWords bepaalt ook wat gemeenschappelijke interesses en gedeelde kenmerken zijn van gebruikers van onze website op basis van gebruikersgedrag op websites in het Google Display Netwerk in de afgelopen 30 dagen en contextuele gegevens over zoekmachines. Op basis van deze informatie vindt AdWords vervolgens nieuwe potentiële klanten op de markt waarvan de interesses en kenmerken vergelijkbaar zijn met die van gebruikers van onze website. Target-audience-specifieke remarketing vindt plaats door gebruik van cookies in combinatie, zoals Google Analytics-cookies en Google DoubleClick-cookies, in de browsers van de websitegebruikers.

Als u niet gevolgd wil worden, kunt u het gebruik ervan blokkeren door de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instelling in uw browser te selecteren (optie uitschakelen). of door de onderstaande link te volgen en de plug-in te installeren die daar wordt aangeboden:

https://www.google.com/settings/ads/plugin . U kunt het gebruik van cookies van derden ook deactiveren door naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en daar de opt-out procedure te volgen.

De bovenstaande informatie over 'Google Analytics' is ook van toepassing op Google Adwords.

Meer informatie over Google Adwords is te vinden onder deze links.

5.2 Econda
Deze website werkt met trackingtechnologieën van de firma Econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland.
Met het oog op de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze service verzamelt en verwerkt Econda de gegevens die met tijdelijke cookies op onze website zijn gegenereerd en die het mogelijk maken uw activiteit op onze website te analyseren. In het kader van tracking worden uw IP-adressen zo onherkenbaar gemaakt dat ze onmogelijk kunnen worden toegekend aan een bepaald gebruikersprofiel.

Klik op de volgende link om te verhinderen dat uw gegevens in de toekomst nog worden verzameld en opgeslagen. Er wordt dan een deactiveringscookie op uw apparaat opgeslagen. Klik nogmaals op deze link om uw cookies te verwijderen. Wij maken ook gebruik van pixels, tags en andere codes, die wij plaatsen op onze websites, waarbij het uitlezen uitsluitend voor ons aan derde partijen is opgedragen. Als er niets anders staat vermeld, blijven bijzondere cookies maximaal 90 dagen opgeslagen.

7. Sociale plug-ins

Op onze websites staan koppelingen (links) naar externe sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest en Instagram ('sociale plug-ins'). De aan die links toegewezen functies, in het bijzonder de doorgifte van informatie en gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de links te klikken. Klikt u op deze links, worden de plug-ins van de respectieve netwerken geactiveerd en brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers tot stand.

Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link, is het mogelijk dat uw gebruikersgegevens aan het respectieve netwerk worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Klikt u tijdens uw bezoek aan onze website op een link terwijl u ingelogd bent met uw persoonlijke gebruikersaccount (account) bij het netwerk, kan de informatie dat u onze website hebt bezocht, worden doorgestuurd naar het netwerk en daar in uw account worden opgeslagen. Om te verhinderen dat deze gegevens worden toegekend aan uw account bij het respectieve netwerk, moet u uitloggen van uw account voor u op de link klikt.

Raadpleeg de privacyverklaring van het respectieve netwerk voor alle details over het doeleinde en de omvang van gegevensverzameling door sociale netwerken, alsook over het verder verwerken en gebruiken van uw gegevens en over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. Alleen het respectieve sociale netwerk is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die start door te klikken op links.