Baking moments of the week ❤

Baking moments of the week ➜ één thema per maand, één winnaar per week! 🥳 En dat heel het jaar door! 🤩

Deel je warmste bakmomenten met ons via de hashtags #bakewithdroetker en #mybakingmoment en maak elke week kans op een leuke prijs! 🥰🎁

Thema van de maand!

Maart = Colorful baking! 🎨

Let's Bake ! ❤

@two.little.vikings

@ccokiesandthemonster

@bymelaniie

@saartjes_grams

@raniivdb

@iriscorremans

@two.little.vikings

@thatgirlnamedbibi

@gaellegoubau

@jana.raveydts

@vooraltijdvanmij_eli.auri

@thatgirlnamedbibi

Het reglement

WEDSTRIJD: Dr. Oetker Baking Moments of the week 2021

ARTIKEL 1

De naamloze vennootschap Dr. Oetker, met maatschappelijke zetel in Diegem 1831, De Kleetlaan 7b - bus 1, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting. De “Dr. Oetker Baking Moments of the week 2021”, hierna genoemd ‘Wedstrijd’, begint op 01 januari 2021 en eindigt op 31 december 2021. Deze wedstrijd wordt enkel georganiseerd in België.

ARTIKEL 2

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan deze wedstrijd. Door deel te nemen erkent de deelnemer expliciet kennis te hebben genomen van het reglement. De deelname houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle bepalingen van dit reglement.

2.1. Iedere natuurlijke persoon op het moment van deelname, woonachtig te België en minimum leeftijd van 18 jaar mag deelnemen aan de actie.

2.2. Medewerkers van Dr. Oetker en aan Dr. Oetker gelieerde ondernemingen, alsook wie direct of indirect bij (de organisatie van) de actie of de prijs of de (indirecte) aanbieder van de prijs betrokken zijn, mogen deelnemen maar aan de wedstrijd maar zijn uitgesloten van winst.

2.3. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement, de ethische codes die gelden op het internet en de in België geldende relevante wetgeving integraal aanvaardt. De deelname aan de wedstrijd impliceert eveneens dat de deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van de website www.facebook.com, de mogelijke onbeschikbaarheid van deze website, het aanvragen en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op virusbesmetting. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De verbinding met de website www.facebook.com en de deelname aan de wedstrijd door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

2.4. De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de deelnemer niet tijdig, te vroeg of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelname.

2.5. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, zij het dat de kosten voor de internetverbinding, hardware en software ten laste van de deelnemer zijn.

2.6. Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke fysieke persoon die in eigen naam meespeelt en gedomicilieerd is in België. In geval van (vermoeden van) fraude vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

2.7. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.

2.8. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Dr. Oetker in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

2.9. Dr. Oetker behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, ongepaste of aanstootgevende foto’s plaatsen, misbruik en/of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Dr. Oetker kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.10. Elke deelnemer met eenzelfde e-mailadres, naam of telefoonnummer mag meerdere keren deelnemen en kan ook meerdere prijzen winnen.

ARTIKEL 3

3.1. De deelnemers kunnen deelnemen door hun warmste bakmomenten te delen op hun eigen Instagram feed. Bij deze post moeten de hashtag #bakewithdroetker en #mybakingmoment vermeld worden. Het warmste bakmoment van de week maakt kans op een leuke prijs. Met “warme bakmomenten” wordt de setting, de personen en de gezelligheid rond bakken bedoeld. Uit deze inzendingen zal een jury van Dr. Oetker medewerkers wekelijks een winnaar selecteren. De inzenders kunnen de in punt 4.1 vernoemde prijzen winnen.

3.2. Actieperiode: 01 januari 2021 t.e.m. 31 december 2021 23.59u.

3.3. De deelnemers moeten het recht hebben om de ingezonden foto te gebruiken. Foto’s die zonder rechten gedeeld werden, kunnen niet meedingen naar de prijs.

ARTIKEL 4

4.1. Prijzen:

●     1 bedrukte schort

●     1 bakmix van Dr. Oetker

Er zal wekelijks één winnaar geselecteerd worden. De prijzen kunnen uitggebreid worden voor speciale gelegenheden.

4.2. De prijs is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Dr. Oetker.


4.3. Indien de op basis van voormelde criteria geselecteerde winnaar dient te worden uitgesloten van de wedstrijd op basis van de in dit reglement vooropgestelde regels, kan de prijs door de organisator worden ingetrokken zonder dat ter zake enige compensatie kan gevorderd worden door de deelnemer in kwestie. In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende gekozen winnaar.

ARTIKEL 5

5.1. De winnaars van de actie zullen worden gekozen door een jury van Dr. Oetker op basis van hun originaliteit van hun inzending.

5.2. De winnaars zullen verwittigd worden middels een privébericht via Instagram en zullen gerepost worden op de Instagram feed van dr.oetkerbelgium.

5.3. De winnaars worden wekelijks bepaald. Verliezers worden niet op de hoogte gebracht.

5.4. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn van vijf werkdagen na de kennisgeving zich bij Dr. Oetker heeft gemeld en de prijs heeft aanvaard, behoudt Dr. Oetker zich het recht voor om voor de betreffende prijs een nieuwe winnaar te bepalen.

5.5. Nadat de winnaar hun prijs heeft aanvaard, wordt hij/zij gecontacteerd om verdere afspraken te maken. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken, zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen.

5.6. Op vraag van Dr. Oetker moet de winnaar zich geldig kunnen identificeren om de gewonnen prijs te verkrijgen.

ARTIKEL 6

6.1. De winnaar kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- en filmopnamen en interviews. Alsdan zal Dr. Oetker gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Dr. Oetker is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 7

7.1. Dr. Oetker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de prijs.

7.2. Dr. Oetker behoudt zich het recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Dr. Oetker kan doen gelden indien de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

7.3. In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving wordt de aansprakelijkheid van de organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning of het gebruik (door een deelnemer of door derden) van de prijs of uit deelname aan deze wedstrijd, uitgesloten, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer van gegevens.

7.4. Dr. Oetker, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Dr. Oetker wordt ontvangen.

7.5. Dr. Oetker geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijs en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. Dr. Oetker is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijs, indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.

7.6. Spelfouten in de hashtag kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.

ARTIKEL 8

8.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

8.2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), stelt de organisator de deelnemers hierbij op de hoogte van het feit dat hun persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in voormelde wet) zullen worden opgenomen in een bestand dat door de organisator of een met de organisator verbonden onderneming zal worden gebruikt met het oog op het goede verloop van de wedstrijd. De persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel in het kader van de wedstrijd gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan niet met de organisator verbonden ondernemingen. Hierbij wordt de voornoemde wet op de privacy en de wet op de elektronische handel (met name de wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij van 11 maart 2003) strikt nageleefd. Overeenkomstig de voornoemde wet op de privacy hebben deelnemers, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten dienaangaande opgenomen in de wet, toegang tot de persoonsgegevens die aangaande hun persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermeldingen of schrapping van de persoonsgegevens te vragen.

8.3. Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de wedstrijd dat hun naam gepubliceerd kan worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer en/of als winnaar van de wedstrijd. Zij aanvaarden eveneens dat hun foto gepubliceerd kan worden op de websites van de organisator of met de organisator verbonden ondernemingen.

ARTIKEL 9

Deelname aan de wedstrijd vereist de volledige aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud. Het reglement is beschikbaar op de facebookpagina van Dr. Oetker. Om een papieren kopie van dit reglement te bekomen, moeten de deelnemers een voldoende gefrankeerde envelop met hun adres opsturen naar Dr. Oetker nv, De Kleetlaan 7 b - bus 1, 1831 Diegem, met de vermelding: “Dr. Oetker Baking Moments of the week 2021”.

Uitgezonderd de gevallen voorzien in artikelen 5, 6 en 7, zal er door de deelnemers geen briefwisseling gevoerd worden, noch zal er telefonische communicatie plaatsvinden, noch vóór, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan. Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 15 werkdagen volgend op de toekenning of het ontvangst van de prijs, naar Dr. Oetker nv, De Kleetlaan 7 b - bus 1, 1831 Diegem.

In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of klachten die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil i.v.m. de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Brusselse arrondissement voor inwoners van België.

ARTIKEL 10

10.1. Dr. Oetker is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgave van reden) te wijzigen of de actie te annuleren.

10.2. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.

10.3. Facebook en/of Instagram kunnen op geen enkele wijze geassocieerd worden met de promotie. Facebook en/of Instagram voeren deze op geen enkele wijze uit en ondersteunen deze actie niet. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele geschillen en/of problemen.

 

Datum laatste wijziging: 06/01/2021

#BakewithDrOetker

Bakken en koken is onze passie en dat delen we graag met jou!

 

Dankzij onze nieuwsbrief blijf jij als eerste op de hoogte van onze laatste promoties, nieuwste producten en unieke wedstrijden met leuke prijzen.

 

Ook inspireren wij je graag met onze lekkere recepten en handige culinaire tips.

Schijf je in!
Cookie beleid

We zouden het fijn vinden als u ermee instemt dat wij en onze partners cookies en vergelijkbare technologieën mogen gebruiken om te begrijpen hoe u onze website gebruikt. Hierdoor kunnen wij uw gebruikersgedrag beter begrijpen en onze website hierop afstemmen. Verder willen wij en onze partners deze gegevens gebruiken voor gepersonaliseerde aanbiedingen op hun platforms. Als u hiermee akkoord gaat, klikt u op "Akkoord". Raadpleeg ons privacybeleid voor gedetailleerde informatie. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw toestemming terug intrekken.

Noodzakelijke Cookies

We hebben deze cookies en vergelijkbare technologieën nodig om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken. Dit omvat bijvoorbeeld het opslaan van deze instellingen. Dit is strikt noodzakelijk daarom u dit niet kunt uitschakelen.

Altijd actief
Analytics en personalisatie

Daarnaast willen we graag meer weten over hoe u onze website gebruikt om deze voor u en andere gebruikers te optimaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technologieën die het gebruikersgedrag in kaart brengen en zo helpen om ons aanbod voor jou te verbeteren.

Ja

Nee

(Re-) Marketing / gegevensuitwisseling met derden

Om ervoor te zorgen dat we onze marketingcampagnes kunnen afstemmen op uw behoeften, verzamelen we hoe u op onze website komt en hoe u omgaat met onze advertenties. Dit helpt ons om niet alleen onze advertenties, maar ook onze inhoud nog beter voor u te maken. Onze marketingpartners gebruiken deze informatie ook voor hun eigen doeleinden, bijv. om uw account of profiel op hun platform te personaliseren.

Ja

Nee